تحقیق سلامتى تن و روان

تحقیق سلامتى تن و روان

توضیح کوتاه

این تحقیق با فرمت ورد ، قابل ویرایش ، در 443 صفحه تهیه شده است.

توضیح کامل

فهرست مطالب :


مقدّمه 

فصل نخست : شناخت انسان 

تن: 

نفس: 

روان: 

فصل دوم: شناخت نفس و روان  

1 ـ حرص: 

2 ـ هراس: 

3 ـ غم: 

2 ـ قیاسها 

3 ـ کینه ها 

4 ـ عوارض زندگى در منِ مجازى 

1 ـ اضطراب 

2 ـ تعلّق خاطر : 

3 ـ بینش غلط 

4 ـ تنوّعطلبى 

5 ـ یأس 

6 ـ افسردگى 

7 ـ ترس 

8 ـ تضاد و تشتّت خاطر 

9 ـ رذایل اخلاقى 

5 ـ غرایز 

6 ـ فطرت 

7 ـ عقل 

فصل سوم : بهداشت و سلامتى 

1 ـ آشنایى با بهداشت و سلامتى 

2 ـ بهداشت خانواده 

اوّل ـ مشاوره 

1) ازدواج فامیلى 

2) ازدواج زوجین غیر فامیل 

3) اقدامات پیش از آبستنى 

4) بررسیهاى زمان آبستنى 

5 ـ بررسیهاى موقع تولد 

ملاکهاى رشد طبیعى 

دوم ـ ازدواج 

شرایط پیش از ازدواج 

1 ـ تفاهم و اشتراک نظر 

2 ـ علاقه و محبّت 

3 ـ پرهیز از ازدواجهاى تحمیلى 

4 ـ هماهنگى بینش 

5 ـ اختلاف سنّى 

6 ـ برخورد با مسائل آینده زندگى 

7 ـ مسائل اقتصادى 

8 ـ مسائل خانوادگى و محیطى 

9 ـ جهیزیه و مهریه 

10 ـ مراسم عقد و عروسى 

سوم ـ روابط خانواده 

ارزشها 

2 ـ محبّت 

3 ـ گذشت 

چهارم ـ کودک 

1 ـ محیط خانواده 

2 ـ رفتار و یادگیرى 

3 ـ ارتباط والدین با کودک 

4 ـ محیط نامتعادل در خانواده 

3 ـ بهداشت و سلامتى بدن: 

اوّل ـ تغذیه 

دوم ـ بهداشت و پیشگیرى 

1 ـ پاکیزگى 

2 ـ بهداشت دهان و دندان 

3 ـ بهداشت آب و هوا 

4 ـ سیگار و اعتیاد 

قهوه و چاى 

5 ـ پیشگیرى از بیماریها 

سوم ـ ورزش  

اوّل ـ مقدّمه و تعریف 

دوم ـ نشانه هاى هشداردهنده بیماریهاى روانى 

سوم ـ بیماریهاى روانى 

بیماریهاى اصلى یا پسیکوزها 

1 ـ کنارهگیرى 

2 ـ تجزیه و انفکاک 

3 ـ اختلالات پارانوئیدى و هزیان 

4 ـ ناهنجاریهاى ادراکى 

فصل چهارم : مسائل زندگى 

1 ـ خانواده 

2 ـ ارتباط با دیگران و هستى 

آیا در هستى بدى وجود دارد؟ 

توجه افراد به ما 

تکلیف ما چیست؟ 

3 ـ مال و رزق 

انواع رزق: 

ب ـ رزق جان 

4 ـ غم و شادى 

5 ـ آزمایشهاى دنیایى 

6 ـ شغل 

فصل پنجم : موانع رشد کمال 

1 ـ هواى نفس 

2 ـ تعلّقات 

1 ـ ارتباط وهمى: 

2 ـ حرص و هراس: 

3 ـ غم: 

4 ـ عشق مجازى: 

5 ـ نداشتن آخرت: 

3 ـ وهم و خیال 

4 ـ سوء ظن و بددلى 

5 ـ مدح و ستایش 

6 ـ عُجب 

آفات عجب 

درمان عجب 

7 ـ کِبر و تکبّر 

8 ـ ذلّت و حقارت 

9 ـ حبّ جاه و خودپسندى  

10 ـ آمال و آرزوها 

12 ـ حسد 

13 ـ سستى در عمل 

14 ـ دروغ  

15 ـ غیبت 

16 ـ عیبجویى 

17 ـ ریا 

18 ـ حجابهاى ظلمانى 

حجاب میان انسان و خدا 

19 ـ حجابهاى نورانى 

20 ـ خروج از حجابها 

خلاصه راههاى خروج از حجابهاى ظلمانى 

1 ـ غفلت از مقصد: 

2 ـ توجه ناقص (= عبودیت ناقص): 

3 ـ عبودیت کامل: 

فصل ششم : مراتب رسیدن به کمال و حقیقت 

1 ـ مرتبه طلب 

2 ـ مرتبه بیدارى 

چگونه بیدارى را جایگزین غفلت کنیم؟ 

نتایج بیدارى 

1 ـ توجه به کمال خداوندى: 

2 ـ شوق رسیدن به کمال: 

3 ـ حضور قلب: 

3 ـ مرتبه تزکیه نفس 

4 ـ تحوّل احوال 

5 ـ مرتبه عشق 

6 ـ مرتبه حیرت 

7 ـ مرتبه فنا 

فصل هفتم : معنویات 

1 ـ توحید 

2 ـ دانش 

3 ـ قرآن 

4 ـ مذهب 

5 ـ تسبیح، دعا و فکر 

6 ـ نماز 

9 ـ خلوت، تهجّد و سحرخیزى 

10 - مطالعه و مراقبه 

قسمتی از متن :


فصل نخست : شناخت انسان

انسان از تن، نفس و روان به وجود آمده است.

تن:

وجه مادى انسان است که عین حیات نیست.

امّا وقتى که روح به آن تعلق مىگیرد، دیگر مادّه صِرف نیست، بلکه کالبدى حیات یافته است که با مادّه، تفاوتى اساسى دارد.

بعد از این که روح به بدن ملحق شد، درست مانند دو آینه، مقابل یکدیگر قرار مىگیرند و به هم آمیخته مىشوند، و در این وضعیت، دیگر جسم و روح را از همدیگر جدا نمىدانیم.

درست است که بدن و روح، جداى از هم بودهاند، اما وقتى به همدیگر تعلق مىگیرند دیگر نباید فکر کنیم که بدن و روح، مثل مرغ در قفس تن است، بلکه روح با حقیقت مادّه، در هم مىآمیزد.

نفس:

مجموعهاى است که ناشى از مجاور شدن روح با تن، به وجود مىآید و بیشتر، منظور ما در این کتاب، خواستهاى انسان در رابطه با تن و نفس است، و به عبارت دیگر، منظور، منِ مجازى است که در فصل آینده از آن، بحث خواهد شد.

روان:

گوهر اصلى انسان است که در مرحله نهایى خود، مىتواند حتى بدون ابزار یا واسطه (ى بدن) معنى داشته باشد و این، همان منِ اصلى است.

بنابراین، به نظر مىرسد که انسان، سه مرتبه یا سه مقام دارد:

عقل:

مراتبى گوناگون دارد و تمام شئون نفس (= حواس و وهم و خیال) را مىتواند تحت فرمان و نظارت خود درآورد.

اگر وهم و خیال و حواس، تحت نظارت و فرمان عقل نباشند، مشکلآفرین خواهند بود.

خلاصه مطلب این که نفس، با حسّ ظاهر متحد مىشود که همان نفس حیوانى است در حالى که اگر نفس با وهم و خیال و یا با عقل متحد شود، آن را نفس انسانى نامند.

این مراتب نفس را حرکت جوهرى نفس مىنامیم و در ذات نفس است و نفس براى ارتباط با بیرون از بدن، توسط شئون خود، این ارتباط را برقرار مىکند و باعث ایجاد ادراک مىشود که ادراک، یک حالت غیر مادى است و در خیال واقع مىشود، و در حقیقت، در نفس یک حالت تصویرگیرى به وجود مىآید.

1 ـ اضطراب

هنگامى که انسان، به خود رجوع مىکند، اگر احساس کند که زندگى و کارهایش بیهوده و بىفایده است، دچار نوعى پوچى مىشود و همین که این حال به او دست مىدهد، نتیجهاش اضطراب خواهد بود.

چه هنگام زندگى و کارهاى ما بیهوده است؟ آن هنگام است که انسان به خود نظر کند و ببیند که چیزى ندارد و در پوچى (منِ مجازى)، زندگى مىکند و گفتیم که نتیجه طبیعىاش اضطراب است.

ویتامین d

براى سلامتى استخوانها لازم است روزانه از آن استفاده شود و کمبودش در بدن، ایجاد نرمى استخوان یا راشیتیسم در کودکان، و در بزرگسالان پوکى استخوان مىنماید.

این ویتامین، تنها از راه غذا به بدن نمىرسد، بلکه از طریق نور خورشید نیز به بدن مىرسد.

ویتامین d، در کره، شیر، پنیر، تخم مرغ و جگر یافت مىشود.

باید سعى شود که در مصرف آن زیادهروى نشود; زیرا به کلیهها آسیب مىرساند.

ویتامین c

این ویتامین، مقاومت بدن را در برابر بیماریها بالا مىبرد.

ویتامین c در بدن ذخیره نمىشود و مازاد آن از طریق ادرار دفع مىشود.

مهمترین منابع ویتامین c عبارتند از:

مرکبات و سبزیجات; مخصوصاً ساقه سبز پیازچه و میوهها، مانند گوجهفرنگى.

(باید توجه داشت که گوجهفرنگى پس از 10 دقیقه که خرد شود، ویتامین c خود را از دست می دهد...


قیمت : 26000 تومان


کلمات کلیدی


تحقیق سلامتى تن و روان

دانلود سلامتى تن و روان

دانلود تحقیق سلامتى تن و روان

سلامتى تن و روان

سلامتى تن

سلامتی روان

جزوه سلامتى تن و روان

مقاله سلامتى تن و روان

شناخت نفس و روان

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :26000 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 443
فرمت اصلی doc
تعداد بازدید 77
حجم 223/7 کیلوبایت
دسته مقاله روانشناسی